Đáp án đề thi đại học năm 2009-2010 khối A B C D

Đáp án đề thi Khối A – Cao đẳng

Đề thi Môn tiếng Nga không phân ban Đáp án Môn tiếng Nga không phân ban
Đề thi Toán (Bộ GD) Đáp án Toán (Bộ GD)
Đề thi Toán (tham khảo thêm) Đáp án Toán (tham khảo thêm)
Đề thi Lý mã 139 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 139 (Bộ GD)
Đề thi Lý mã 297 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 297 (Bộ GD)
Đề thi Lý mã 384 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 384 (Bộ GD)
Đề thi Lý mã 458 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 458 (Bộ GD)
Đề thi Lý mã 681 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 681 (Bộ GD)
Đề thi Lý mã 842 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 842 (Bộ GD)
Đề thi Lý phần 1 (tham khảo thêm) Đáp án Lý phần 1 (tham khảo thêm)
Đề thi Lý phần 2 (tham khảo thêm) Đáp án Lý phần 2 (tham khảo thêm)
Đề thi Lý phần 3 (tham khảo thêm) Đáp án Lý phần 3 (tham khảo thêm)
Đề thi Hoá mã 182 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 182 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 275 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 275 (Bộ GD)
Đề thi Sinh mã 493 (Bộ GD) Đáp án Sinh mã 493 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 351 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 351 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 492 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 492 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 648 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 648 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 956 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 956 (Bộ GD)
Đề thi Hóa (tham khảo thêm) Đáp án Hóa (tham khảo thêm)

Đáp án đề thi Khối B – Cao đẳng

Đề thi Toán (Bộ GD) Đáp án Toán (Bộ GD)
Đề thi Toán (tham khảo thêm) Đáp án Toán (tham khảo thêm)
Đề thi Hoá mã 168 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 168 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 259 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 259 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 314 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 314 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 472 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 472 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 637 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 637 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 815 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 815 (Bộ GD)
Đề thi Hóa (tham khảo thêm) Đáp án Hóa (tham khảo thêm)
Đề thi Sinh mã 138 (Bộ GD) Đáp án Sinh mã 138 (Bộ GD)
Đề thi Sinh mã 246 (Bộ GD) Đáp án Sinh mã 246 (Bộ GD)
Đề thi Sinh mã 357 (Bộ GD) Đáp án Sinh mã 357 (Bộ GD)
Đề thi Sinh mã 685 (Bộ GD) Đáp án Sinh mã 685 (Bộ GD)
Đề thi Sinh mã 918 (Bộ GD) Đáp án Sinh mã 918 (Bộ GD)
Đề thi Sinh (tham khảo thêm) Đáp án Sinh (tham khảo thêm)

Đáp án đề thi Khối C – Cao đẳng

Đề thi Văn (Bộ GD) Đáp án Văn (Bộ GD)
Đề thi Văn (tham khảo thêm) Đáp án Văn (tham khảo thêm)
Đề thi Sử (Bộ GD) Đáp án Sử (Bộ GD)
Đề thi Sử (tham khảo thêm) Đáp án Sử (tham khảo thêm)
Đề thi Địa (Bộ GD) Đáp án Địa (Bộ GD)
Đề thi Địa (tham khảo thêm) Đáp án Địa (tham khảo thêm)

Đáp án đề thi Khối D – Cao đẳng

Đề thi Toán (Bộ GD) Đáp án Toán (Bộ GD)
Đề thi Toán (tham khảo thêm) Đáp án Toán (tham khảo thêm)
Đề thi Văn (Bộ GD) Đáp án Văn (Bộ GD)
Đề thi Văn (tham khảo thêm) Đáp án Văn (tham khảo thêm)
Đề thi Tiếng Anh mã 165 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Anh mã 165 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Anh mã 237 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Anh mã 237 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Anh mã 351 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Anh mã 351 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Anh mã 428 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Anh mã 428 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Anh mã 862 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Anh mã 862 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Anh mã 613 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Anh mã 613 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Anh phần 1 (tham khảo thêm) Đáp án tiếng Anh phần 1 (tham khảo thêm)
Đề thi tiếng Anh phần 2 (tham khảo thêm) Đáp án tiếng Anh phần 2 (tham khảo thêm)
Đề thi tiếng Anh phần 3 (tham khảo thêm) Đáp án tiếng Anh phần 3 (tham khảo thêm)
Đề thi Tiếng Nga mã 164 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Nga mã 164 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Nga mã 247 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Nga mã 247 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Nga mã 619 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Nga mã 619 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Nga mã 315 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Nga mã 315 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Nga mã 438 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Nga mã 438 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Nga mã 935 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Nga mã 935 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 137 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 137 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 263 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 263 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 358 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 358 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 479 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 479 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 618 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 618 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 952 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 952 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 176 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 176 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 257 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 257 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 348 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 348 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 469 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 469 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 715 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 715 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 846 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 846 (Bộ GD)

Đáp án đề thi Khối A

Đề thi Hóa mã 175 (Bộ Giáo dục) Đáp án Hóa mã 175 (Bộ Giáo dục)
Đề thi Hóa mã 327 (Bộ Giáo dục) Đáp án Hóa mã 327 (Bộ Giáo dục)
Đề thi Hóa mã 438 (Bộ Giáo dục) Đáp án Hóa mã 438 (Bộ Giáo dục)
Đề thi Hoá mã 596 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 596 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 742 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 742 (Bộ GD)
Đề thi Hoá mã 825 (Bộ GD) Đáp án Hoá mã 825 (Bộ GD)
Đề thi Hóa phần 1(tham khảo) Đáp án Hóa phần 1(tham khảo)
Đề thi Hóa phần 2 (tham khảo) Đáp án Hóa phần 2 (tham khảo)
Đề thi Hóa phần 3 (tham khảo) Đáp án Hóa phần 3 (tham khảo)
Đề thi Lý mã 135 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 135 (Bộ GD)
Đề thi Lý mã 257 (Bộ GD) Đáp án Lý mã 257 (Bộ GD)
Đề thi Lý mã 486 (Bộ Giáo dục) Đáp án Lý mã 486 (Bộ Giáo dục)
Đề thi Lý mã 629 (Bộ Giáo dục) Đáp án Lý mã 629 (Bộ Giáo dục)
Đề thi Lý mã 742 (Bộ Giáo dục) Đáp án Lý mã 742 (Bộ Giáo dục)
Đề thi Lý mã 915 (Bộ Giáo dục) Đáp án Lý mã 915 (Bộ Giáo dục)
Đề thi Lý phần 1 (tham khảo) Đáp án Lý phần 1 (tham khảo)
Đề thi Lý phần 2 (tham khảo) Đáp án Lý phần 2 (tham khảo)
Đề thi Lý phần 3 (tham khảo) Đáp án Lý phần 3 (tham khảo)
Đề thi Lý phần 4 (tham khảo) Đáp án Lý phần 4 (tham khảo)
Đề thi Toán (Bộ GD) Đáp án Toán (Bộ GD)
Đề thi Toán (tham khảo) Đáp án Toán (tham khảo)

Đáp án đề thi Khối B

Đề thi Toán (Bộ Giáo dục) Đáp án Toán (Bộ Giáo dục)
Đề thi Toán (tham khảo thêm) Đáp án Toán (tham khảo thêm)
Đề thi Sinh mã 297 (Bộ giáo dục) Đáp án Sinh mã 297 (Bộ giáo dục)
Đề thi Sinh mã 378 (Bộ giáo dục) Đáp án Sinh mã 378 (Bộ giáo dục)
Đề thi Sinh mã 462 (Bộ giáo dục) Đáp án Sinh mã 462 (Bộ giáo dục)
Đề thi Sinh mã 513 (Bộ giáo dục) Đáp án Sinh mã 513 (Bộ giáo dục)
Đề thi Sinh mã 754 (Bộ giáo dục) Đáp án Sinh mã 754 (Bộ giáo dục)
Đề thi Sinh mã 827 (Bộ giáo dục) Đáp án Sinh mã 827 (Bộ giáo dục)
Đề thi Sinh phần 1 (tham khảo thêm) Đáp án Sinh phần 1 (tham khảo thêm)
Đề thi Sinh phần 2 (tham khảo thêm) Đáp án Sinh phần 2 (tham khảo thêm)
Đề thi Sinh phần 3 (tham khảo thêm) Đáp án Sinh phần 3 (tham khảo thêm)
Đề thi Sinh phần 4 (tham khảo thêm) Đáp án Sinh phần 4 (tham khảo thêm)
Đề thi Hoá mã 148 (Bộ giáo dục) Đáp án Hoá mã 148 (Bộ giáo dục)
Đề thi Hoá mã 269 (Bộ giáo dục) Đáp án Hoá mã 269 (Bộ giáo dục)
Đề thi Hoá mã 475 (Bộ giáo dục) Đáp án Hoá mã 475 (Bộ giáo dục)
Đề thi Hoá mã 637 (Bộ giáo dục) Đáp án Hoá mã 637 (Bộ giáo dục)
Đề thi Hoá mã 852 (Bộ giáo dục) Đáp án Hoá mã 852 (Bộ giáo dục)
Đề thi Hóa mã 958 (Bộ giáo dục) Đáp án Hóa mã 958 (Bộ giáo dục)
Đề thi Hóa phần 1 (tham khảo thêm) Đáp án Hóa phần 1 (tham khảo thêm)
Đề thi Hóa phần 2 (tham khảo thêm) Đáp án Hóa phần 2 (tham khảo thêm)
Đề thi Hóa phần 3 (tham khảo thêm) Đáp án Hóa phần 3 (tham khảo thêm)

Đáp án đề thi Khối C

Đề thi Văn (Bộ Giáo dục) Đáp án Văn (Bộ Giáo dục)
Đề thi Văn (tham khảo thêm) Đáp án Văn (tham khảo thêm)
Đề thi Sử (Bộ giáo dục) Đáp án Sử (Bộ giáo dục)
Đề thi Sử (tham khảo thêm) Đáp án Sử (tham khảo thêm)
Đề thi Địa (Bộ Giáo dục) Đáp án Địa (Bộ Giáo dục)
Đề thi Địa Đáp án Địa

Đáp án đề thi Khối D

Đề thi Văn (Bộ Giáo dục) Đáp án Văn (Bộ Giáo dục)
Đề thi Văn Đáp án Văn
Đề thi Toán (Bộ Giáo dục) Đáp án Toán (Bộ Giáo dục)
Đề thi Toán khối D Đáp án Toán khối D
Đề thi Anh mã 174 (Bộ giáo dục) Đáp án Anh mã 174 (Bộ giáo dục)
Đề thi Anh mã 318 (Bộ giáo dục) Đáp án Anh mã 318 (Bộ giáo dục)
Đề thi Anh mã 469 (Bộ giáo dục) Đáp án Anh mã 469 (Bộ giáo dục)
Đề thi Anh mã 583 (Bộ giáo dục) Đáp án Anh mã 583 (Bộ giáo dục)
Đề thi Anh mã 635 (Bộ giáo dục) Đáp án Anh mã 635 (Bộ giáo dục)
Đề thi Anh mã 957 (Bộ giáo dục) Đáp án Anh mã 957 (Bộ giáo dục)
Đề thi Anh phần 1 (tham khảo thêm) Đáp án Anh phần 1 (tham khảo thêm)
Đề thi Anh phần 2 (tham khảo thêm) Đáp án Anh phần 2 (tham khảo thêm)
Đề thi Anh phần 3 (tham khảo thêm) Đáp án Anh phần 3 (tham khảo thêm)
Đề thi Nga mã 136 (Bộ giáo dục) Đáp án Nga mã 136 (Bộ giáo dục)
Đề thi Nga mã 241(Bộ giáo dục) Đáp án Nga mã 241(Bộ giáo dục)
Đề thi Nga mã 379 (Bộ giáo dục) Đáp án Nga mã 379 (Bộ giáo dục)
Đề thi Nga mã 695 (Bộ giáo dục) Đáp án Nga mã 695 (Bộ giáo dục)
Đề thi Nga mã 713 (Bộ giáo dục) Đáp án Nga mã 713 (Bộ giáo dục)
Đề thi Nga mã 864 (Bộ giáo dục) Đáp án Nga mã 864 (Bộ giáo dục)
Đề thi Pháp mã 169 (Bộ giáo dục) Đáp án Pháp mã 169 (Bộ giáo dục)
Đề thi Pháp mã 318 (Bộ giáo dục) Đáp án Pháp mã 318 (Bộ giáo dục)
Đề thi Pháp mã 527 (Bộ giáo dục) Đáp án Pháp mã 527 (Bộ giáo dục)
Đề thi Pháp mã 527 (Bộ giáo dục) Đáp án Pháp mã 527 (Bộ giáo dục)
Đề thi Tiếng Pháp mã 785 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 785 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 826 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 826 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Pháp mã 937 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Pháp mã 937 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 274 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 274 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 316 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 316 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 429 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 429 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Trung mã 537 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Trung mã 537 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Trung mã 793 (Bộ GD) Đáp án tiếng Trung mã 793 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Trung mã 852 (Bộ GD) Đáp án tiếng Trung mã 852 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Nhật mã 269 (Bộ GD) Đáp án tiếng Nhật mã 269 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Nhật mã 391(Bộ GD) Đáp án tiếng Nhật mã 391(Bộ GD)
Đề thi tiếng Nhật mã 528 (Bộ GD) Đáp án tiếng Nhật mã 528 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Nhật mã 615 (Bộ GD) Đáp án tiếng Nhật mã 615 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Nhật mã 724 (Bộ GD) Đáp án tiếng Nhật mã 724 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Nhật mã 927 (Bộ GD) Đáp án tiếng Nhật mã 927 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Đức mã 195 (Bộ GD) Đáp án tiếng Đức mã 195 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Đức mã 351 (Bộ GD) Đáp án tiếng Đức mã 351 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Đức mã 425 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Đức mã 425 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Đức mã 647 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Đức mã 647 (Bộ GD)
Đề thi Tiếng Đức mã 738 (Bộ GD) Đáp án Tiếng Đức mã 738 (Bộ GD)
Đề thi tiếng Đức mã 862 (Bộ GD) Đáp án tiếng Đức mã 862 (Bộ GD)

Xem thêm: dap an de thi dai hoc 2010 , diem thi dai hoc 2010 , de thi dh 2010 , dap an dh 2010 , diem chuan dai hoc 2010

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb